Wesprzyj działania naszego Stowarzyszenia Przekaż dotację

Statut

Statut Stowarzyszenia "Damy radę" z siedzibą w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie "Damy Radę" z siedzibą w Warszawie zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 3.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz.1 04 z póĽn. zm. ) oraz innych obowiązujących ustaw i przepisów prawnych odnoszących się do stowarzyszeń będących osobami prawnymi.
Stowarzyszenie działa w oparciu o postanowienia statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego organów, z tym że w przypadku sprzeczności postanowień statutu lub takich uchwał z przepisami obowiązujących ustaw, Stowarzyszenie obowiązują przepisy ustawowe.
Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną od dnia jego rejestracji przez sąd rejonowy.


§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu i założeniach programowych, o ile przynależność do organizacji międzynarodowych nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.


§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej zrzeszonych członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.


§ 6.
Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nazwa i znak graficzny oraz statut stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej.


Rozdział II
Cele i formy działania

§ 7.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest integracja osób poszkodowanych socjalnie i społecznie ze środowisk średnio i małozamożnych, a także współpraca z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą.
Zadaniem Stowarzyszenia jest utrwalanie więzi środowiskowej, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności człowieka, także prowadzenie na rzecz członków działalności socjalnej, zapewnienie pomocy prawnej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej.
Stowarzyszenie ma na celu doskonalenie współpracy w/w środowisk z samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi organizacjami samorządowymi, społecznymi i gospodarczymi.
Wyrażanie opinii i ocen na temat regulacji prawnych i tworzenia aktów prawnych dotyczących sfery socjalnej.
Podejmowanie działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, oraz podnoszenia kwalifikacji indywidualnych jego członków.

§ 8.
Cele i zadania Stowarzyszenia realizuje się przez:
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury, integracji osób poszkodowanych socjalnie i społecznie w tym w szczególności osobom bezdomnym;
- Udzielnie pomocy i doradztwa osobom będącym w trudnej sytuacji socjalnej;
- Popularyzację osiągnięć i dokonań osób w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
- Upowszechnianie wiedzy o społecznych zmianach cywilizacyjnych w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji, dotyczących tej tematyki;
- Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu rozwoju w formie dofinansowywania osób poszkodowanych socjalnie i społecznie;
- Finansowanie nagród i stypendiów dla kobiet;
- Dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą;
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej prowadzących lub organizujących działalność w zakresie integracji osób poszkodowanych socjalnie i społecznie);
- Dofinansowywanie dzieci i młodzieży;
- Zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci, młodzieży, rodzicóm znajdujących się w sytuacji kryzysowej, osób bezdomnych, seniorów;
- Organizowanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw;
- Nadawanie znaku "Damy radę" oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Stowarzyszenia;
- Nadawanie tytułu "Honorowy Opiekun Stowarzyszenia" osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym zasłużonym we wspieraniu działalności Stowarzyszenia;
- Udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów określonych w § 8;
- Organizowanie pomocy charytatywnej dla osób poszkodowanych socjalnie i społecznie;
- Organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych;
- Organizowanie i udział we wspieraniu wydarzeń kulturalnych i społecznych, edukacyjnych i sportowych;
- Promocję i organizację akcji mających na celu pozyskiwanie dochodów na rzecz Stowarzyszenia;
- Organizowanie, prowadzenie i finansowanie instytucji zajmujących się działalnością w dziedzinie ochrony praw kobiet, osób poszkodowanych socjalnie i społecznie;
- Organizowanie, prowadzenie i finansowanie projektów i programów z dziedziny ochrony kobiet, osób poszkodowanych socjalnie i społecznie, promocji kobiet;
- Tworzenie i finansowanie mechanizmów promocji i ochrony kobiet;
- Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich celów statutowych zastrzega sobie wszelkie formy protestu i wywierania perswazji na władze zgodnie z przyjętymi uchwałami Zarządu Stowarzyszenia, z jednoczesnym poszanowaniem norm prawnych.

§ 9.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- reklamy i promocji;
- działalności związanej z organizacją wystaw, koncertów, aukcji i imprez masowych;
- wydawania książek, czasopism, wydawnictw periodycznych, nagrań dĽwiękowych oraz innej działalności wydawniczej i poligraficznej;
- działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- działalności w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami;
- działalności w zakresie pośrednictwa handlowego i usługowego;
- działalność gastronomiczna;
- działalność w zakresie turystyki i rekreacji;
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
- działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;
- działalność w zakresie rehabilitacji zdrowotnej.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 10.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby zainteresowane realizacją celów statutowych.
Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, nawet nie mający miejsca zamieszkania w RP.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
Członkowie dzielą się na:
A) zwyczajnych
B) wspierających
C) honorowych

§ 11.
Członkiem zwyczajnym może być osoba, która wyraża chęć przynależności i działa zgodnie z celami i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.
Członka zwyczajnego przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji.
Postanowienie ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do osób prawnych ubiegających się o przyjęcie ich kandydatury na członka wspierającego.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są osoby prawne, które składają pisemną deklarację poparcia, identyfikując się z celami Stowarzyszenia, popierając jego działalność. Członkowie wspierający nie płacą składek i nie mają praw wyborczych.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna przyjęta do Stowarzyszenia w uznaniu zasług dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego bez czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 12.
Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo:
- czynnego i biernego prawa wyborczego;
- wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
- korzystać ze środków finansowych, rzeczowych oraz urządzeń Stowarzyszenia - zgodnie z decyzjami podjętymi podczas zebrania Zarządu;
- posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;
- korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
- reprezentować Stowarzyszenie w organach samorządu terytorialnego i społecznogospodarczych;
- podejmować statutowe inicjatywy i zgłaszać projekty rozwiązań zmierzających do realizacji zadań i celów Stowarzyszenia;
- używać znaku Stowarzyszenia na określonych zasadach;
- korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
- swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
- dbać o jego dobre imię;
- popierać i aktywnie realizować cele Stowarzyszenia;
- przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
- przestrzegać zasad współżycia społecznego;
- regularnie opłacać składki.

§ 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku;
- pisemnej rezygnacji z dalszego członkostwa, złożonej przez członka Zarządowi Stowarzyszenia;
- wykluczenia członka przez Zarząd na podstawie prawomocnej uchwały, gdy:
- członek Stowarzyszenia prowadzi działalność sprzeczną z postanowieniami statutu Stowarzyszenia i uchwałami jego władz lub w inny sposób oczywiście działa na szkodę Stowarzyszenia;
- permanentnie, z nieusprawiedliwionych przyczyn, nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia albo organów, których jest członkiem;
- zalega z płatnością składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie reguluje tej zaległości, pomimo wyznaczenia mu przez Zarząd pisemnie dodatkowego terminu;
- utraty praw obywatelskich, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, przy czym umotywowany wniosek o wykluczenie członka Stowarzyszenia z każdej z tych przyczyn może być również złożony Zarządowi przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;
- ustania członkostwa wskutek śmierci członka Stowarzyszenia albo ustania osobowości prawnej członka wspierającego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński

§ 16.
Kadencja wszystkich wybieranych organów Stowarzyszenia trwa 4 lata
Walne Zebranie Członków może w każdym czasie - w toku kadencji - odwołać cały skład danego organu na pisemny jego wniosek lub Komisji Rewizyjnej względnie jednej czwartej członków Stowarzyszenia oraz dokonać wyboru członków takiego organu na okres nowej 4-letniej kadencji.
Mandat członka wybieranego organu Stowarzyszenia w toku jego kadencji wygasa w przypadku przyjęcia jego pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji przez pozostały skład danego organu albo skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach wskazanych w § 14 statutu i następuje jedynie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 18.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, powiadamiając członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu oraz proponowanym porządku listami poleconymi albo w inny skuteczny sposób, na co najmniej 30 dni przed terminem obrad.
Na pisemny i umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej jednej czwartej członków Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest zwołać obrady Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia, z zamieszczeniem w porządku obrad wskazanych przez wnioskodawców spraw.
W przypadku niewypełnienia przez Zarząd obowiązków, o których mowa w ust.2 i 3, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisją Rewizyjną, a gdyby jej kadencja wygasła, przez co najmniej jedną czwartą członków Stowarzyszenia.
W obradach Walnego Zebrania Członków, dla ich ważności, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
W Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Członkowie wspierający i honorowi. Zaproszeni przez Zarząd goście uczestniczą w zebraniu z głosem doradczym.
W sprawach, które imiennie dotyczą danego członka, członek Stowarzyszenia nie uczestniczy w głosowaniu.
Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 19.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Określenie głównych kierunków działań Stowarzyszenia, w tym również decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie i przedmiocie tej działalności; Rozpatrywanie i zatwierdzanie wszelkich sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
Uchwalanie regulaminów wszystkich organów Stowarzyszenia;
Ustalenie skwitowania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnym członkom tych organów z wykonania obowiązków;
Ustalenie składu osobowego wszystkich organów wybieranych na daną kadencję oraz zmniejszanie lub zwiększanie tego składu w toku kadencji;
Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na daną kadencję oraz Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także odwoływanie całego składu tych organów w toku kadencji lub poszczególnych ich członków, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej;
Uchwalanie zmian statutu oraz jednolitych jego treści, po dokonanych zmianach;
Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
Rozpatrywanie spraw wniesionych przez wybieralne organy Stowarzyszenia oraz także innych spraw, jeżeli przewidują to postanowienia statutu oraz obowiązujące przepisy stawowe;
Nadawanie godności członka honorowego oraz tytułu "Honorowy Opiekun Stowarzyszenia";
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku po przeprowadzonej likwidacji.
Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera członek organu, który zebrał zebranie lub inny członek Stowarzyszenia, gdy zwołanie tych obrad nastąpiło w wyniku nieuwzględnienia lub niemożności uwzględnienia uprawnionego wniosku samych członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, do których obowiązków należy prowadzenie tych obrad oraz podpisywanie protokołu obrad i podjętych uchwał na Walnym Zebraniu Członków. Ważność obrad, zgodnie z wymogami statutu, stwierdza Komisja Mandatowa wybrana przez członków Zebrania spośród jego uczestników.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością 2/3 głosów w sprawach:
Zmiany statutu oraz uchwalenia tekstu jednolitego statutu;
Odwołania wybieralnych organów Stowarzyszenia przed upływem ich kadencji albo poszczególnych ich członków, o ile statut nie stanowi inaczej;
Rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku po likwidacji;
Uchwała w sprawie zmiany statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu statutu po dokonanych zmianach jest ważna, jeżeli w głosowaniu tym brała udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.
Powołanie członków wybieralnych organów Stowarzyszenia na daną kadencję oraz Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także odwoływanie całego składu tych organów w toku kadencji lub poszczególnych ich członków, odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20.
Zarząd składa się z 3 - 5 osób wybranych przez Walne zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
W skład Zarządu wchodzą, gdy Zarząd powołany jest w składzie trzyosobowym: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, a gdy jest większy pozostali członkowie.
Skład osobowy Zarządu na dana kadencję ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, przy czym w uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków może w toku każdej kadencji zmniejszyć lub zwiększyć ustaloną przez siebie ilość osób wchodzących w skład Zarządu, do zakończenia tej kadencji.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu po dokonanym wyborze jego składu albo przyjęciu nowego członka w wyniku kooptacji, co nie dotyczy funkcji Prezesa, którego powołuje i odwołuje jedynie Walne Zebranie Członków.

§ 21.
Kierowanie bieżącą działalnością i pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
Uchwalanie szczegółowych planów działalności Stowarzyszenia w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie Członków programy tej działalności;
Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz koordynowanie ich działalności;
Uchwalanie preliminarza wydatków i budżetu;
Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia;
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku;
Uchwalanie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia;
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz skreślenie osób z listy członków w przypadkach wskazanych w § 14;
Ustalanie wysokości składek członkowskich, okresu i terminu ich wnoszenia, a także ewentualnego wpisowego;
Zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków, ustalanie proponowanego ich porządku oraz uchwał.

§ 22.
Uchwała Zarządu, której przedmiotem jest rozporządzenie prawem zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1 000 000,00 PLN, wymaga dla swej ważności uprzedniej aprobującej uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 23.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i członkowie.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, przy czym w uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może w toku każdej kadencji zmniejszyć lub zwiększyć ustaloną przez siebie ilość osób wchodzących w skład tej Komisji, do zakończenia danej kadencji.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu po dokonaniu wyboru jej składu albo przyjęciu nowego członka w wyniki kooptacji, co nie dotyczy funkcji Przewodniczącego, którego powołuje i odwołuje jedynie Walne Zebranie Członków.

§ 24.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, jako organu kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia należy:
- kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia we wszystkich jego dziedzinach;
- opiniowanie wszelkich sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych przed ich przedłożeniem Walnemu Zebraniu Członków;
- przeglądanie i kontrolowanie prawidłowości prowadzonej przez Zarząd dokumentacji Stowarzyszenia;
- składanie wniosku na Walnym Zebraniu Członków w przedmiocie udzielenia skwitowania dla Zarządu;
- prawo żądania od Zarządu wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do kompetencji Zarządu;
- występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz proponowanie porządku obrad.

§ 25.
Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród Stowarzyszenia, nie będących członkami Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.
Skład osobowy Sądu Koleżeńskiego na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, przy czym w uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może w toku każdej kadencji zmniejszać lub zwiększać ustaloną przez siebie ilość osób wchodzących w skład tego Sądu, do zakończenia danej kadencji.
Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu po dokonanym wyborze jego składu albo przyjęciu nowego członka w wyniku kooptacji, wybierając ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku i skargi członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia albo jego członków, z wyjątkiem wniosków i skarg wniesionych na władze Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
Sąd Koleżeński zamyka postępowanie w sprawie wydaniem orzeczenia, które zapada w pełnym składzie;
Odpis wydanego orzeczenia Sąd Koleżeński doręcza zainteresowanym stronom oraz podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia;
Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków, które zainteresowany winien wnieść w terminie 14 dni od daty tego doręczenia;
Orzeczenia, od których nie wniesiono odwołania oraz rozstrzygnięcia Walnego Zebrania Członków wydane po rozpatrzeniu odwołania są ostateczne.

§ 26.
W razie zmniejszenia się składu wybieralnych organów Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 27.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, wpływów z działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo bądĽ dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.


§ 28.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach - w interesie Stowarzyszenia i jego członków.
Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i umacnianiu Stowarzyszenia. Nie mogą one być przeznaczane bezpośrednio do podziału między jego członków.
Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określają uchwały Zarządu.

§ 29.
Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 30.
Prowadzenie przez Stowarzyszenie własnej działalności gospodarczej nie ogranicza prowadzenia takiej działalności przez jego członków.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.
Stowarzyszenie rozwiązuje się:
a) Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
b) Na mocy orzeczenia sądu.

§ 32.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 33.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Kontakt

Stowarzyszenie "Damy Radę"
KRS: 0000216493
REGON: 01581223200000

ul. Zygmunta Modzelewskiego 10
02-679 Warszawa Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

+48 795 590 555
damyrade0@vp.pl